Sunday, March 31, 2013

KUTANGULIA KWENDA GALILAYA


Na Mch. Frank Andrew (RP)                                                                    31/3/2013


Mchungaji Frank Andrew (Resident Pastor)
Mathayo 28:1-7; Kama unavyojua Yesu aliposhtakiwa, mashtaka yake makubwa hayakuwa na vithibitisho vya kuonekana bali yalisimamia katika yale waliyosema. Kwa mashtaka hayo, wayahudi walimsulubisha. Maneno kama “mfalme wa wayahudi” “mkilibomoa hekalu nitalijenga ndani ya siku tatu” lakini pamoja na maneno yote aliyowahi kusema, kuna siku Yesu alisema “atafufuka baada ya siku tatu, watangulie kwenda Galilaya”. Na ndio maana wale Mafarisayo walimwendea Pilato kuomba walinzi wa kulinda lile kaburi ili wanafunzi wasiuibe mwili wake (Mathayo 27:62-66).

Ukifuatilia kwa makini utagundua kuwa Yesu walimshtaki kwa maneno yake, kwasababu hii tunajifunza kuwa maneno anayosema mtu yana nguvu sana.  Katika kitabu cha Yoeli 3:10 “Yafueni majembe yenu yawe panga, na miundu yenu iwe mikuki; aliye dhaifu na aseme, Mimi ni hodari.” Kumbe unapokuwa katika udhaifu hutakiwi kukiri udhaifu huo, Unachokitamka kina nguvu sana. Kuna watu wanaishi katika maisha ambayo sio sawa kwasababu ya kutamkiwa maneno na watu.

Pia katika Mwanzo 1:1-.. Utaona kuwa hata mbingu na nchi ziliumbwa na Mungu kwa neno lake, Mungu alisema na ikawa kama vile alivyosema. Kuna nguvu katika kusema, kwasababu mtu aliyeokoka nyuma yake kuna nguvu ya kulitimiza lile neno. Kuna nguvu ya ajabu sana katika kusema, ndio maana katika kumsulubisha Yesu wayahudi walipaza sauti kusema na sauti zao zikashinda sauti ya Pilato. Maneno yana nguvu.

Inawezekana kuna watu wamepatana kwa ajili ya kukuangamiza wewe, usikate tamaa maana hata wakati wa Yesu Herode na Pilato walipatana ili kumsulubisha Yesu (Luka 23:8-12). Inawezekana upo kwenye matatizo leo kwasababu ya maneno uliyowahi kuyasema, mfano; walisikia ukitamka kujenga wakaamua kukuendea kwa waganga ili usifanikiwe. Inawezekana ulitamka kufaulu na adui zako wakaamua kupatana ili kukufelisha. Ni muhimu kujua kuna watu walipatana kumuua Yesu ili kwa njia hiyo awasambaratishe wapatanao kinyume nawe.

Kusema kwa imani ni nguvu ya kuuleta muujiza wako; maana hata yule mama aliyetokwa na damu alianza kwa kusema moyoni mwake kuwa nikiigusa pindo la vazi lake nitapona. Ingawa Yesu alikuwa njiani tu akitembea lakini mwanamke yule alipokea muujiza wake pale pale. Kumbe uponyaji wa mwanamke yule ulipatikana kwa njia ya kutamka. Ni muhimu kujua kila mtu aliyeokoka ana Roho Mtakatifu ndani yake ambaye hulivalisha mwili kila neno linalotamkwa. Ukitamka uzima Roho Mtakatifu atatia uzima, ukitamka ushindi Roho atalivika neno lile ushindi ndani ya maisha yako.

Unalotamka kwa Jina la Yesu, lazima litimie, pokea uponyaji uliousema katika jina la Yesu. Pokea neema ya kutimiza ulichokisema. Maneno yako yana nguvu, unachokitamka kina nguvu nyuma yake. Yesu alisema atafufuka siku ya tatu, na baada ya siku tatu alifufuka kama alivyosema. Pamoja na walinzi kulinda kaburi lakini hawakuweza kuzuia neno la Yesu kutimia. Vivyohivyo leo hakuna wa kuzuia utakachotamka kwa imani. Ndio maana sherehe ya ukweli ya pasaka ni kuwatoa watu kutoka katika magereza na vifungo vyao ambavyo vimekaa kama kaburi kwao. Kama vile Yesu alivyofufuka kutoka kaburini vivyohivyo kwa kutamka utatoka gerezani leo (Matendo ya Mitume 12:1-5).


Pasaka ilianza pale wana waisraeli walipotoka kutoka Misri, Kutoka 12:31-36 “Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, Ondokeni tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli; enendeni, kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu, mkanibariki mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu, kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, Tumekwisha kufa sote. Watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa; wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu, na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri hata wakawapa kila walichokitaka. Nao wakawateka Wamisri nyara.Na wana wa Israeli walipotoka Misri hawakutoka utumwani mikono mitupu bali walitoka na mali nyingi. Waliokuweka katika kifungo wataona unatoka  na unaondoka na mali zao. Walikuzuilia cheo chako, unatoka na unachukua cheo chake. Ni kutamka tu kuwa “nataka”

Usijiulize yatakuaje mambo haya; kwasababu miaka mingi iliyopita Yesu alisema kuwa siku ya tatu nitafufuka na kuwatangulia Galilaya. Tumepewa mamlaka ya kusema na kutimia katika Jina la Yesu.
Sunday, March 17, 2013

UJUMBE: KUVUKA

Na Mch. Frank Andrew                                               17/3/2013

Inawezekana unapita katika hali ngumu ambayo umewekewa vizuizi ili usifikie mpenyo wa maisha yako.  Inawezekana kuna mambo ambayo katika maisha yako unahitaji kuvuka; ndio maana kuna watu wanasema “nikivuka katika hili nitamtukuza Bwana”. Kwasababu hiyo Mungu ametupa neema ya kujifunza leo kuhusu kuvuka. Mara zote katika biblia neno kuvuka limefuatana na kumiliki. Ukisoma katika Kumbukumbu 4:14, 23; 9:23; 11:11; 30:18, Maandiko hayo yote yanaonyesha kuwa hatma ya kuvuka ni kumiliki. Watu wengi hushindwa kumiliki kwasababu ya kushindwa kuvuka.

Wana wa Israeli walipokuwa wanataka kumiliki nchi ambayo Bwana aliwaahidia iliwapasa kuvuka mto Yordani kwanza, Kumbukumbu 9:1Basi fahamu ya kuwa siku hii ya leo, Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao; atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako; ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana.

Yesu alipoona kuwa makutano wamemzunguka aliwaamuru wanafunzi wake kuvuka hata ng’ambo, Mathayo 8:18. Hapa siongelei bahari ya  mwilini bali naongelea hali ya kiroho ambayo katikati umewekewa mpaka. Wachawi wamekuwekea mpaka kwenye mafanikio yako, umewekewa mipaka katika masomo yako, mipaka katika mahusiano yako au mipaka katika maendeleo yako. Mpaka huo umekuwa kama bahari katika ulimwengu wa roho ikuzuiayo kuvuka kwenda katika mafanikio yako.


Maisha ya Yesu yalionekana tangu mwanzo kabla hajazaliwa yaani aliwekewa kufanya hayo. Kwanza, maisha ya Yesu yalionekana kupitia nyota yake; pili, maisha ya Yesu yalionekana kupitia mambo aliyoandikiwa na manabii kabla hajazaliwa. Kumbe maisha ya mtu yaweza kuandikiwa na watu rohoni, vivyohivyo kuna watu ambao wameandikiwa mistari ya rohoni ili usivuke na kumiliki. Wachawi na waganga wanaweza kukuwekea mipaka ya rohoni ili usiweze kumiliki, unaweza kuwekewa mpaka wa mahusiano yaani unapata mtu wa kukuoa lakini hauwezi kufikia hatma ya ndoa. Lakini jambo la muhimu kujua ni kuwa yupo Mungu aliye mkuu kuliko waweka vizuizi hivyo.

Wakati mwingine shetani anaona kuwa akikuachia ufanikiwe, utawasaidia wengine sasa hapo anakuwekea kizuizi ili familia au ukoo wako wote ubaki chini. Lakini haijalishi ni mizimu au mababu wa ukoo ndio walioweka mpaka lakini tuna amri moja ya kuvuka. Pamoja na mpaka uliowekewa ofisini kwako ili usivuke hapa kuna neno moja tu, Utavuka. Kuvuka ni haki yako.

VIZUIZI VYA KUVUKA:
1.Kuambatana na Mtu mwenye ugomvi na Bwana
Mfano wa Yona:
Neno la BWANA lilimjia Yona kumtaka aende Ninawi, lakini Yona akakataa akaamua kupanda meli iliyokuwa imebeba shehena kwenda Tarshishi. Kwasababu ya kumbeba Yona kwenye meli yao wakalazimika kumwaga shehena yote. Ni kweli wafanyabiashara hawa wangepata faida baada ya kuvuka lakini kwasababu ya Yona wakajikuta wanapata hasara. Hapa tunajifunza kuwa wakati mwingine unaweza kushindwa kuvuka kwasababu ya kuwa karibu na mtu mwenye ugomvi na bwana. Unaweza ukawa haufanikiwi katika biashara yako kumbe ni kwasababu umembeba Yona katika biashara hiyo. Kizuizi cha kuvuka chaweza kuwa ni pepo wachafu, mikoba ya kichawi au hirizi za waganga wa kienyeji.

2.Hofu
Kizuizi kingine cha kuvuka ni hofu; hili tunaliona kwa wanafunzi wa Yesu walipohitaji kuvuka kwenda ng’ambo. Hofu ni adui mkubwa wa kuvuka kwasababu mwishowe hofu hutengeneza lawama. Marko 4:35-41, Yesu Aliwaambia wanafunzi wake wavuke ng’ambo, lakini wakiwa katika kuvuka wakakutana na dhoruba baharini. Wanafunzi wakaingiwa na hofu wakaanza kupiga kelele, na kulaumu lakini Yesu alipoamka akakemea ule upepo. Hapa tunajifunza kuwa kwenye kuvuka katika hatma njema ya maisha yako lazima ukutane na upepo wa kukuzuia. Hofu yaweza kukufanya ushinde au usishinde kuvuka na kufika kwenye hatma yako. Na mara zote ukishindwa kuvuka kwasababu ya hofu hutengeneza lawama.

Inawezekana wanaokuzuia kumiliki ni watu wengine, lakini ahadi ya Mungu ni kwamba ukifanikiwa kuwapiga wanaokuzuia kumiliki lazima umiliki. Wana wa Israeli walipowapiga wanaowazuia waliwateka nyara na kuwamiliki wao na mali zao. Anayekuzuia kumiliki cheo chako basi jua kuwa utachukua chake. Bidii na nguvu yako ya kuvuka ndio haraka ya kumiliki, baada ya kuokoka unapokea mamlaka ya kuvuka. Na ukifanikiwa kuvuka utavuka na nyumba yako pia.

Matendo 16:8-9 “Wakapita Misia wakatelemkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku; alimwona mtu wa Makedonia amesimama, akimsihi, na kumwambia, Vuka, uje Makedonia utusaidie.” Kuna watu wanaohitaji uvuke ili uwasaidie, baada ya kuvuka vusha na wengine. Kuna watu ambao Mungu aweita wamtumikie au wana ndoto ya kutumikia Mungu, lakini kutokana na vizuizi wamejikuta wakikatishwa tamaa. Lakini leo kuna habari njema kuwa ukipambana utavuka na kumiliki. Vuka mstari waliokuchorea waganga na wachawi katika ulimwengu wa roho kwa Jina la Yesu Kristo!!!


Mchungaji Fank Andrew akitoa maneno ya uzima kanisani Ufufuo na uzima Kawe katika  ibada ya jumapili


Mchungaji Frank wa Ufufuo na Uzima akifundisha Kuhusu kuvuka katika maeneo mbali mbali ya maisha katika ibada ya jumapili iliyofanyika kanisani Kawe

Muimbaji wa nyimbo za Injiri Enock Jonas akiimba katika ibada ya jumapili kanisani Ufufuo na uzima

Muimbaji wa nyimbo za Injiri Enock Jonas akiimba wimbo wa Wema wa Mungu


Mchungaji Maximillian Machumu maarufu kama Mwanamapinduzi akiimba wimbo wake wa mapinduzi ya rohoni katika ibada ya Jumapili kanisani Ufufuo na Uzima


Platform choir wakiongoza kusifu na kuabudu katika Ibada ya Jumapili kanisani Ufufuo na Uzima 


Baadhi ya waimbaji wa Platfotm Saraphiner Urio(mwenye kipaza sauti),Omega Mwangela(mwenye gitaa),Pastor  Amosi (kwenye kinanda)na Pastor Peter wakongoza Ibada ya sifa kanisani Ufufuo na Uzima


Baadhi ya waimbaji wa platform wakimsifu Mungu


Waimbaji wa Platform wakiliinua jina la Bwana kanisani Ufufuo na UzimaKuna watu wanatakiwa kuvuka kwenda mahali fulani kwenye maisha yao lakini wanashindwa kuvuka kwasababu wamewabeba akina Yona(watu wenye ugomvi na Bwana) katika maisha yao
Pastor Frank Andrew

Sunday, March 10, 2013

UJUMBE: WALIONIFUNGA WALIISHIA KUPIGWA


Na Mch. Maximillian Machumu                                                       10.03.2013
Mchungaji Maximillian Machumu (RP) akihubiri
jumapili hii
Waamuzi 15:9-16: Samson alikuwa mnadhiri wa Mungu na aliwekwa kuwaangamiza wafilisti, kwasababu ya kuwaangamiza Wafilisti ndugu zake wakaamua kumfunga na kumkabidhi kwa wafilisti ili wasije kulipa kisasi kwa wao. Katika kumfunga Samsoni, ndugu zake wapatao elfu tatu walitumia kamba mbili; kuna mambo mengi ya kujifunza kupitia habari hii ya Samsoni:KWANINI NDUGU WALIMFUNGA: kama tulivyosoma katika kitabu cha Waamuzi 15:9-16, ndugu zake ndio waliohusika kumfunga Samsoni. Hapa tunajifunza kuwa mara nyingi adui (shetani) anapotaka kumfunga mtu hupitia kwa watu wake au wanaomjua mtu huyo vizuri. Kifungo kinachotokana na watu wako wa karibu ni kibaya zaidi kwasababu wanaujua udhaifu wako; muda gani unaomba na muda gani huombi.

Ndio maana hata Mtume Paulo aliwahi kutegeshewa nyoka kwenye kuni (Matendo ya Mitume 28:3). Nyoka ni yule mtu wa karibu anayejua siri na mambo unayoyafanya, kwasababu hiyo inakuwa rahisi kwa shetani kuwatumia kukuangamiza. Nyoka hakuonekana mwanzoni kwa Paulo kwasababu alijifanya kama kuni, na watu wa karibu ni vivyohivyo huwezi kuwatambua kwa urahisi. Furaha ni kuwa Mungu hakuruhusu yule nyoka kumwangamiza Mtume Paulo.KWANINI WALITUMIA KAMBA MBILI: Ndugu wa Samsoni walikuwa elfu tatu lakini jambo la ajabu ni kuwa walibeba kamba mbili tu; Utajiuliza nini siri ya hizi kamba mbili?. Yesu mwenyewe aliainisha kamba mbili kuu ambazo shetani anazitumia kuwaangamiza na kuwafunga watu duniani. Ukisoma katika Ufunuo 1:18 “na aliye hai; nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti, na za kuzimu.” Kumbe zile kamba mbili zina maana ya mauti na kuzimu. Kuzimu inaleta magonjwa na matatizo mbalimbali lakini mauti inaleta kifo. Kamba mbili mpya ni mauti na kuzimu. Kwa kuzimu na mauti shetani amekuwa akiwaangamiza na kuwatesa watu wa Mungu. Inawezekana na wewe ni mmoja wa watu wanaoteseka kwasababu ya kamba hizi leo kuna habari njema kuwa Yesu aweza kukata kamba hizo.MATOKEO YA KIFUNGO CHA SAMSONI: baada ya kumfunga, ndugu zake wakamkabidhisha kwa wafilisti yaani adui zake. Jambo la ajabu likatokea, mara baada ya kukabidhiwa. Imeandikwa, “Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye; ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake.” Waamuzi 15:14 kupitia kifungo kile Mungu akamtumia Samsoni kuwaangamiza wafilisti wote. Kumbe waweza upo katika kifungo ambacho Mungu alikiruhusu ili upate ushindi ulio mkamilifu.MUNGU ANAWEZA KUKATA KAMBA ZILIZO KATIKA MAISHA YAKO: Wachawi na waganga wanaweza kuwa wajanja mbele ya macho yetu lakini Bwana anawaona, na kamba zao zinaonekana mbele ya macho ya BWANA. Hata mfalme Daudi aliwahi kuwa katika kamba hizo ukisoma katika Zaburi 119:61 “Kamba za wasio haki zimenifunga, Sikuisahau sheria yako.” Upo uwezekano wa mtu kufungwa, Mwilini unajiona ni mtu asiye na mafanikio au asiye na mwelekeo lakini rohoni unakuwa umefungwa na kamba kabisa. Zaburi 18:1->…  “…Kamba za mauti zilinizunguka, Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, Mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana, Na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, Kilio changu kikaingia masikioni mwake…” Mungu anaweza kukutoa katika kamba za matatizo unayopitia. Daudi alipokuwa katika kamba hizo aliliitia jina la BWANA.Yesu alipofufuka akatangaza kuwa anazo funguo za mauti na kuzimu, Hata kama aliyekufunga awe mtu wa karibu kiasi gani lakini zipo funguo za kufungua kamba zilizokufunga. Kama alivyofanya kwa Samsoni; baada ya kukufungua kinachofuata ni kipigo kwa wale wote walioshiriki kukufunga. Mungu anaweza kukutofautisha; shida na mateso yote unayopitia si kitu mbele za Mungu wetu kwasababu yeye anaweza kukuweka huru. Mpokee Yesu upate uhuru mkamilifu, kwasababu dunia ya leo haipo salama kama haupo ndani ya Yesu.

Monday, March 4, 2013

UJUMBE: VIFUNGO VYA TABIA


Na Mch. Josephat Gwajima                                                                 04.03.2013

Utangulizi:
Shetani hajabadilika na silaha zake ni zilezile; na jambo kubwa linaloshangaza watu ni kwamba silaha za shetani ni zilezile lakini bado zinatenda kazi kwenye maisha ya watu. Moja ya kifungo kinachosumbua watu ni kifungo cha tabia.  

Mara nyingi kupata urafiki au uhusiano ni rahisi lakini ili uweze kuendelea kuwa karibu na watu hao unatakiwa uwe na tabia nzuri. Hivyo shetani anaweza kukuacha usonge mbele na kazi ya Mungu lakini akakuzuia kupitia vifungo vya tabia. Kwasababu hii Roho Mtakatifu ametaka leo tujifunze kuhusu vifungo vya tabia:

KIPAWA NA TABIA YA MTU:
Kuna vitu kadhaa vya kuangalia kama mtu wa Mungu unayehitaji kufanikiwa, cha kwanza ni kipawa na pili ni tabia ya mtu.

Mithali 18:16 “zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu; ” hili neno zawadi kwenye Biblia ya kingereza linaitwa “GIFT” au kwa Kiswahili kipawa. Sasa basi kipawa cha mtu chaweza kumfikisha mbele za watu wakubwa na kujulikana. Mfano mtu anaweza kuwa na kipawa cha uwimbaji lakini anakaa kijijini na umaskini, ila kile kipawa chake kikionekana kinaweza kumleta mtu huyo mjini hii ndio maana ya sehemu ya kwanza ya andiko hilo. Kwasababu hiyo kila mtu aliyepo duniani amepewa kipawa na Mungu ambacho kwa hicho anaweza kufika kwenye hatua ya juu zaidi.

Sasa basi kipawa cha mtu humleta mtu kwenye mafanikio yake, tatizo linakuja pale mtu anapokuwa na kipawa lakini tabia yake si nzuri. Hivyo tabia ndio ambayo inakubakiza katika sehemu uliyopo. Mtu anaweza kuwa na macho ya rohoni au upako lakini kama tabia yake ni mbaya hakuna mtu atakayetamani kuwa karibu naye. Ili Mungu akutumie kwa kiwango cha juu ni muhimu kuanza kwa kubadili tabia yako.

TABIA ZA KIMUNGU NA TABIA ZA ASILI:
Biblia imeainisha tabia za aina mbili, yaani tabia ya Kimungu na tabia ya kiasili au ya mwilini. Katika 1Wakoritho 2:14 “Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu; maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni.” 1Wakorintho 3:1 kuna tabia za rohoni na tabia za mwilini. Hivyo anachosema Mtume Paulo ni kwamba unapoongea na watu inabidi ujue ama mtu huyo ana tabia za rohoni au za mwilini. Mfano mtu anaweza kuwa mwimbaji mzuri lakini ana tabia ya uongo; Mtu mwingine anaweza kuwa na kipawa kitakachomfanya apate mchumba; lakini kama tabia yake ni mbaya ama uongo, au umbeya au uzinzi inaweza kumfanya kuachwa na mchumba wake sio kwasababu hapendwi bali kwasababu ya tabia. Tabia ya Kimungu ni tabia njema na nzuri lakini tabia ya kibinadamu ni tabia mbaya aliyonayo mtu.

Shetani akitaka kuharibu kipawa cha mtu anaanzia kwenye tabia yake; kwa maana hiyo tabia ya kibanadamu au ya mwilini ndio hiyohiyo Biblia inaiita tabia ya kishetani. Ukisoma katika Yakobo 3:15 “Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu, na Shetani.” Unaona kumbe tabia mbaya ya kinadamu ndio hiyo inaitwa tabia ya kishetani. Mhubiri 10:1 “Mainzi mafu huvundisha marhamu ya mwuza marashi;  Kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima.” Hili ni neno la hekima la Mfalme Suleimani kusema mainzi wanaweza kuharibu marhamu nzuri; ikimaanisha unaweza kupata mpenyo katika maisha lakini tabia mbaya inaweza kukupeleka mbali kabisa na upenyo wako.

Ndio maana waweza kumkuta mtu ni mwombaji au anatenda miujiza lakini tabia yake ikawa mbaya kwasababu ya asili. Jambo hili ndlo linalosabisha watu wengine kusema “kama ulokole ndio huu sitaki kuokoka” kumbe mtu huyo aliwahi kumuona mtu ambaye ameokoka na ananena au anaombea watu lakini ni mwongo au mzinzi. Katika Biblia, Samson alikuwa mnadhiri wa Mungu na alikuwa amepakwa mafuta tangu tumboni mwa mamaye. Japokuwa alikuwa mpakwa mafuta lakini alikuwa na tabia mbaya ya kutaka wasichana wa kifilisti ambao Mungu alikataza tangu mwanzo. Hii ni sawa na mtu kung’ang’ania kufungwa nira na mtu asiyeamini. Kwa njia hii Samson akakutana na Delila ambaye lengo lake halikuwa upendo bali ni kumharibia kipawa chake kwa kuijua siri yake. Vivyohivyo shetani amewaangamiza watu wa Mungu wengi kwa kuwafanya waoe au kuolewa na watu wasiomjua Kristo na matokeo yake kile kipawa cha Kimungu kilichokuwa ndani yao kinashindwa kuonekana tena.

KUBADILI TABIA:
Tabia mbaya ya mtu huondoka kwa kuamua mwenyewe, hata kama mchungaji akuombee mara zote kama tabia yako ni mbaya kwa asili inakulazimu kuamua kuibadili mwenyewe. Ni kweli tabia yako inaweza kuwa imeshakupotezea kibali kwa watu au imeshakupotezea upenyo katika maisha lakini ukiamua kuanza upya na BWANA na kuacha zile tabia mbaya Mungu wetu ni wa nafasi ya pili. Mungu wetu anatoa nafasi ya pili biblia inasema, “usifarahi ee adui yangu niangukapo mimi nitasimama tena”

Leo naongea na watu ambao walikuwa waombaji leo hawaombi tena, walimuhofu Mungu lakini leo hawana hofu, walikuwa watakatifu lakini leo ni waovu wakubwa Mungu anayo nafasi ya pili kwaajili yako. Amua kutubu na kuacha dhambi na tabia hiyo mbaya; Mungu atakuwezesha tena kama alivyomwezesha Samson kuwaangamiza wafilisti wote. Hivyo uamuzi wa kwanza ni kuamua mwenyewe kuacha tabia hiyo.

Sunday, March 3, 2013

UJUMBE: VIFUNGO VYA MWILINI


Na Mch. Josephat Gwajima                                               03rd March, 2013

Utangulizi:
Mungu anawapenda sana wanadamu na Biblia inasema wazi kuhusu hili katika kitabu cha Maombolezo 3:31; Ni raha yake kuona hatuna matatizo na tunaishi kwa amani. Mungu hakumuumba mwanadamu ateseke bali alimuumba afanikiwe akiwa duniani na kuishi kwa furaha.

Wakati huohuo, shetani kwa asili hapendi mtu aliyeumbwa na Mungu afanikiwe na ndio maana katika Luka 3:16 inasema, “…ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane…” (Matendo 10:38; 2Wathesalonike 2:18-19) kwa maandiko hayo tunaweza kujua kuwa shetani anaweza kufunga, kuzuia, kupinga na kushindana na mtu. Kwa asili shetani ni mshindani na furaha yake ni kuwatesa wanadamu ambao wanapendwa na Mungu. Yeye hufanya hivi ili kuumiza moyo wa Mungu kupitia wanadamu walioumbwa na Mungu.

SHETANI ANAWEZA KUMFUNGA MTU:
Kama tulivyoona kuwa shetani anapenda kuwatesa wanadamu na ili kutimiza lengo lake njia mojawapo anayotumia ni kuwafunga watu. Na tunapotaja vifungo, tunakuwa tunazungumzia vifungo vya aina kuu tatu, yaani, Vifungo vya mwilini, Vifungo vya rohoni na vifungo vya nafsini kwasababu mtu ni roho inayokaa ndani ya nyumba iitwayo mwili. Katika hatua hii ya kwanza tunaanza kuangalia kwa undani kuhusu vifungo vya mwilini:-

Mwili ni nini?
Hatuwezi kujua namna mwili unavyoweza kufungwa bila kujua asili ya mwili wa binadamu. Tuanze kwa kuangalia andiko hili Mwanzo 2:7 “BWANA Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya ardhi…” kumbe asili ya mwili wa mwanadamu ni mavumbi au udongo. Na ndio maana katika Isaya 64:8 Biblia inasema, “… sisi tu udongo nawe ni mfinyanzi wetu...” nabii Isaya ambaye aliwahi kumuona Mungu lakini alijua ukweli huu kuwa mwili ni mavumbi (Ayubu 7:21, 34:15). Kumbe pamoja na kuwa umevaa vizuri au umeupamba mwili vizuri lakini asili yake ni udongo na katika ulimwengu wa roho huonekana kuwa ni udongo kabisa. Kwa ufupi mwili wa mwanadamu ni udongo na mtu anapokufa mwili huirudia nchi (Mhubiri 12:7) yaani mavumbi.

Ndio maana hata watu wanapooana ni miili ndio ambayo inakuwa imeoana na si roho kwasababu mbinguni hakuna kuoa wala kuoana kule ni katika roho. Kwa kujua kuwa mwili ni udongo basi namna ambayo unaweza kuutendea udongo wa kawaida ndivyo vilevile waweza kuutendea mwili wa binadamu. Udongo wa ardhini waweza kuoteshwa mimea na kuchimbwa, vilevile na mwili wa binadamu waweza kufanyiwa hivyo.

TOFAUTI KATI YA MWILI NA UDONGO WA KAWAIDA:

Kuna mambo mawili makuu yanayosababisha mwili wa binadamu uwe tofauti na udongo wa kawaida.

1. Mwili uliwahi kushikwa na mikono ya Mungu maana hakuna kitu kilichowahi kushikwa na Mungu na kikabaki kama kilivyo.

2. Ndani ya mwili wa mwanadamu kuna roho ambayo huuisha mwili na kuupa uhai. Kwasababu hizo mwili wa mwanadamu hutofautina na udongo wa kawaida.

MWILI WA MWANADAMU UNAWEZA KUPANDIWA VITU:
Biblia iko wazi kuwa Mungu wa mbinguni anaweza kupanda, (Mwanzo 2:8); kumbe Mungu ambaye ni roho (Yohana 4:24) anaweza kupanda katika ardhi kabisa vivyo hivyo shetani naye ni roho naye ana uwezo wa kupanda katika mwili ambao kwa asili ni udongo. Hapa ndipo lile andiko la “KILA PANDO AMBALO BABA WA MBINGUNI HAKULIPANDA LITANG’OLEWA” linapoleta maana; Mapando ambayo hayajapandwa na Baba wa mbinguni ni lazima yatakuwa yamepandwa na shetani. Ndio maana ya mfano wa Yesu katika Mathayo 13:25 “lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake.” Huyo ambaye Yesu anamwita adui ni shetani mwenyewe. Kumbe unapolala au kujisahau shetani huja na kupanda magugu, hili jambo linatendeka katika ulimwengu wa roho. Ni muhimu kujua siri hii kwamba kama vile udongo unavyopandwa vivyohivyo shetani naye anao uwezo wa kupanda juu ya mwili wa mwanadamu.

Unaweza kumsikia mtu analalamika kuwa mwili unachoma lakini kumbe katika ulimwengu wa roho mtu huyo amechomwa mkuki au kisu.  Kufikia hapa sasa twaweza kujua kwanini Mungu alikataza kupanda mbegu mbili za tofauti katika shamba moja (Mambo ya Walawi 19:19). Mungu alisema hivi akitufundisha kuwa mahali ambapo Mungu amepanda shetani hatakiwi kupanda mahali pale. Mtu anaweza kuhisi vitu vinatembea mwilini kumbe amepandiwa wanyama wanaotembea katika mwili wake.

PEPO ANAWEZA KUJIGEUZA NA KUWA CHOCHOTE:
Tulijifunza kuhusu sheria mbili za rohoni, hapo tuliona uwezo wa pepo wachafu kujigeuza na kuwa kitu kingine yaani kuvaa sura mbali mbali ili kutimiza kazi zao. Jambo hili twaweza kuliona katika (1Wafalme 22:19-23) huyu pepo kwa asili hakuwa wa uongo lakini aliweza akaenda na akawa pepo wa uongo. Yule pepo akaingia katika vinywa vya manabii wa Mfalme Ahabu na kuwafanya wamtabirie uongo. Kwa maana hiyo tunaona uwezekano wa pepo mchafu kujigeuza na kuwa kitu chochote ili kutimiza lengo alilokusudia.

Sasa twaweza jua kuwa mapando tuliyokuwa tunayazungumzia ni pepo wachafu ambao hujigeuza na kuwa kile kitu na hivi ndivyo vinavyoitwa “Vifungo vya mwilini”. Wakati mwingine pepo anaweza kujigeuza na kuwa kinywa cha mtu, kama pepo wa katika (1wafalme 22:19-23) alivyofanya. Hivyo; unaweza kumuona mtu anatukana matusi ya ajabu bila hata aibu, kumbe pepo kajigeuza na kuwa kinywa chake. Pepo anaweza kuwa uso wa simba, unamkuta baba mwenye nyumba mkali kwa watoto na mkewe kumbe ni uso wa simba. Kwahiyo; pepo wanaweza kujigeuza maumbo mbalimbali kama nyani, simba, paka hata bundi ili mradi kuharibu hatma ya mtu. Mnamkuta dada aolewi kumbe uso wake umefunikwa kwa sura ya simba, kila mwanaume anayetaka kumchumbia haoni sura nzuri bali anaona simba. Na ndio maana kuna baadhi ya wadada watumia muda mwingi kujipodoa lakini bado hawapendezi kwa kuwa uso sio wa kwake.

KUNG’OA KILA KILICHOPANDWA KATIKA MWILI WAKO:
Imeandikwa kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang’olewa, hivyo Mungu ametupa mamlaka ya kung’oa kila pando la kishetani yaliyopandwa katika mwili. Miili yetu ni Hekalu la Roho Mtakatifu hivyo shetani hatakiwi kugusa sehemu yoyote ya mwili wako.

Tumia mamlaka yako kung’oa kila pando ambalo shetani amepanda katika maisha yako mapando ya magonjwa, homa zisizoisha, ukimwi, mwasho wa mwili na matatizo mbalimbali. Jina la Yesu lina mamlaka yote dhidi ya kazi zote za shetani katika maisha yako.