Sunday, June 22, 2014

WIKI YA MIMI SIO KAMA WALE YAENDELEA NDANI YA BONDE LA KUKATA MANENO KAWE.IBADA YA JUMAPILI YA TAREHE 22/06/14
NA MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA
SOMO: MIMI SIO KAMA WALE
mchungaji kiongozi
   Danieli3: 1 Nebukadreza, mfalme, alifanya sanamu ya dhahabu, ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa sitini, na upana wake dhiraa sita; akaisimamisha katika uwanda wa Dura, katika wilaya ya Babeli.
2 Ndipo Nebukadreza akatuma watu kuwakusanya maamiri, na manaibu, na maliwali, na makadhi, na watunza hazina, na mawaziri, na mawakili, na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu, mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha.
3 Ndipo maamiri, na manaibu, na maliwali, na makadhi, na watunza hazina, na mawaziri, na mawakili, na wakuu wa wilaya zote, wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu, mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha; wakasimama mbele ya ile sanamu, mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha.
4 Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, Enyi watu wa kabila zote, na taifa, na lugha, mmeamriwa hivi,
5 wakati mtakapoisikia sauti ya panda, na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu, mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha.
6 Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa iyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao.
7 Basi wakati huo, watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda, na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka, wakaiabudu ile sanamu, mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha.
8 Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi.
9 Wakajibu, wakamwambia mfalme Nebukadreza, Ee mfalme, uishi milele.
10 Wewe, Ee mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda, na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu;
11 na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao.
12 Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani, Shadraka, na Meshaki, na Abednego; watu hawa, Ee mfalme, hawakukujali wewe; hawaitumikii miungu yako, wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha.
13 Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadraka, na Meshaki, na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme.
14 Nebukadreza akajibu, akawaambia, Enyi Shadraka, na Meshaki, na Abednego, je! Ni kwa makusudi hata hammtumikii mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha?
15 Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda, na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema; bali msipoisujudia, mtatupwa saa iyo hiyo katika tanuru iwakayo moto; naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu?
16 Ndipo Shadraka, na Meshaki, na Abednego, wakajibu, wakamwambia mfalme, Ee Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili.
17 Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto; naye atatuokoa na mkono wako, Ee mfalme.
(Danieli6:1-28)  1 Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali mia na ishirini, wawe juu ya ufalme wote;
2 na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danielii alikuwa mmoja wao; ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara.
3 Basi Danielii huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake; naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote.
4 Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki Danielii kwa habari za mambo ya ufalme; lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa; kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake.
5 Ndipo wale watu wakasema, Hatutapata sababu ya kumshitaki Danielii huyo, tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake.
6 Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele.
7 Mawaziri wote wa ufalme, na manaibu, na maamiri, na madiwani, na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme; na kupiga marufuku, ya kwamba mtu ye yote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote, au kwa mtu awaye yote, katika muda wa siku thelathini, ila kwako, Ee mfalme atatupwa katika tundu la simba.
8 Sasa, Ee mfalme, piga marufuku, ukatie sahihi maandiko haya, yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi, isiyoweza kubadilika.
9 Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale, na ile marufuku.
10 Hata Danielii, alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, (na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu;) akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo.
11 Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danielii akiomba dua, na kusihi mbele za Mungu wake.
12 Ndipo wakakaribia, wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme; Je! Hukuitia sahihi ile marufuku, ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote, au kwa mtu awaye yote, katika muda wa siku thelathini, ila kwako, Ee mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu, akasema, Neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika.
13 Basi wakajibu, wakasema mbele ya mfalme, Yule Danielii, aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda, hakujali wewe, Ee mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aomba dua mara tatu kila siku.
14 Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danielii; akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa.
15 Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, Ee mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi, lisibadilike neno lo lote lililo marufuku, wala amri yo yote iliyowekwa na mfalme.
16 Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danielii, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena, akamwambia Danielii, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya.
17 Likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu; naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe, na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lo lote katika habari za Danielii.
18 Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga; na vinanda havikuletwa mbele yake; na usingizi wake ukampaa.
19 Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba.
20 Naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danielii kwa sauti ya huzuni; mfalme akanena; akamwambia Danielii, Ee Danielii, mtumishi wa Mungu aliye hai, je! Mungu wako, unayemtumikia daima, aweza kukuponya na simba hawa?
21 Ndipo Danielii akamwambia mfalme, Ee mfalme, uishi milele.
Hao walikuwa ni wafalme wanchi ingekuwa leo ni Raisi nchi na hawa wanatoka katika ufamle ule ule na kwenye falme hizi hizi Nebukadreza na dairo ikatokea siku moja jambo likatokea la ajabu na mfalme Nebukadreza akatoa tamko la ajabu iletwe sanamu yake ya dhahabu  na kutakuwa na dhifa ya taifa na mawaziri, madiwani, wakuu wa mkoa na kutakuwa na mziki wa kinubi,santuri, na zeze na utakapo sikika watu wote wanatakiwa waiabudu ile sanamu na atakaye kaidi atatupwa katika moto na hii ilikuwa inawalenga watu fulani na mtu huwa anafanya hayo pale anapokuwa katika utawala wake ndio maana anatumia uzoefu ule kuwaondoa na hawa pasipokujua kuwa wao sio kama wale na uzoefu wao utakwama, sasa kulikuwa kuna watu watatu Shadraka,  Meshaki, na Abednego ambao walikuwa hawayafuati masharti yao.
Inawezekana tatizo ulilo nalo limetengenezwa ili wewe uporomoke useme hii ni kazi ya Mungu useme Bwana alitoa na Bwana ametwaa, unatakiwa  ukatae kwa jina la Yesu. Na yapo mambo mengi yanatengenezwa juu yako na hao wanao yatengeneze wanadhani hapa ‘hatatoka tumemkamata’ lakini hawajui yakuwa “mimi sio kama wale” na namna ya kushinda vita ni kupita katikati yao na jaribu likija hutakiwi ulikwepe unatakiwa usimame mbele yake halafu unasema napita katikati yao.
Wakakusanyika watu wakadondoka chini halafu kina shadraka, meshaki, na Abednego wakasimama  wakaonekana wamesimama na baada ya muda mfalme akapewa taarifa kwamba kuna viyahudi havikusujudu na mfalme akaamuru waletwe kwake na akawaambia ni kwamakusudi kweli ni nadhani bahati mbaya lakini sasa naomba irudiwe tena zeze na vinubi ili msujudu lakini wakakataa na mfalme akawaambia nawatupa kwenye moto lakini wakamjibu tuko tayari kuingia kwenye moto na Mungu wetu atatuokoa na Biblia inasema mfalme akamuru moto uwashwe marasaba zaidi kuliko ilivyokuwa desturi yake, inawezekana kuna watu wanakuwashiwa moto kwenye maisha yao ili wakuteketeze lakini wewe sio kama wale. Basi mfalme akaamuru wafungwe, na shetani akiamua kukufunga anakufunga vilevile ulivyo na gari lako na nyumba yako, basi wao wanajua moto ulishawaunguza wengine iwe wao ambao wamewashiwa mara saba zaidi pasipo kujua wao sio kama wale sema Mimi sio kama wale. Basi mfalme akasema watupiwe kwenye moto na wale walio wabeba wakatekea wao kwanza hata kabla hawajaingia kwenye moto.
Mwone yuda alimsaliti Yesu lakini yeye alienda kujinyonga kabla Yesu hajafa. Biblia inasema aliyekupandia ubaya na yeye ubaya hautatoka nyumbani mwake”. Sasa walipoingia kwenye moto wakaonekana wanne na mmoja kama mwana wa Mungu na vifungo vyao vimefunguka na mfalme akawaita na watu wote wakaogopa na kutukuza mbele ya Mungu wa shdraka, meshak, na abernego. Huyu alikuwa ni mfalme Nebukadreza.
Mfalme Dairo yeye aliweka amri ya siku 30 mtu atakaye abudu Mungu mwingine atatupwa kwenye tundu la simba lakini aliyekuwa analengwa ni Danieli na danieli alikuwa anaabudu kwa kujificha na baadae akaamua kufungua madirisha na milango ili asikike na wale waliokuwa wamepanga kwaajili ya kumuondoa na kumwangamiza walimsikia na kwenda kumshitakia kwa mfalme na mfalme akaamuru atupwe kwenye tundi la simba. Zamani simba waliwekwa kwenye mashimo marefu na waliohukumiwa kifo walikuwa wanatupwa kwenye tundu hilo na simba walikuwa wanakula nyama za watu tu na safari hii wakaamuru kubadilisha asiye mwabudu mfalme atupwe huku ndipo wakamtupa danieli na mfalme akatia mhuri kwenye jiwe hilo. Ilikuwa ni kwasababu ya wivu tu na mfalme baadae alifahamu kumbe aliye lengwa ni danieli na akaamua kujaribu kumuokoa Daniel pale akijua kwamba kumbe ishu hii ni kwaajili ya mtu tu. kila mbegu iwe ni mbegu iwe ya harage,au yeyote ina mti wewe hautakatizwa hadi utoe mti kwa jina la Yesu, ubuyu una mti ndani na ukichukua ubuyu ukaunyonya ukaweka mfukoni mbegu yake jua kwamba una mti wa ubuyu ndani ya mfuko na ukienda kuupanda unakuwa mti mkubwa. Kila mtu unaye mwona ana makusudi ya kufanikiwa aliyopewa na Bwana. Watu wengi huwa wanawaza kufanikiwa ni kuolewa, kujenga nk, hapana ni lile kusudi ulilowekewa ndani yako ulipokuja duniani na lile kusudi likitimia unaitwa umefanikiwa na mtu anapofariki bila kufanya kusudi lake anaitwa hajafanikiwa na kusudi haliwezi kuzuiwa na mwandamu na Ufufuo na uzima kusudi letu ni kuigeuza Tanzania igeuke iwe Ufalme wa mwana kondoo na hakuna atakaye weza kugeuza kusudi hili. Na Mungu amewaweka watu kwenye maisha yao labda kutokuwapa mali nyingi kwasababu anajua kwa sampuli ya moyo huu huyu mtu ataniacha nikimpa Gari mapema na Mungu anaruhusu jambo fulani likupate ili akutengeneze na kwa kadiri unavyo barikiwa unatakiwa usonge mbele.
 Sisi tumeitwa kuihubiri injili hatujaitwa kuongea maneno sisi sio kama wale sisi ni kizazi tofauti kuna watu wenye nia ya kukurudisha  chini jua ya kwamba wewe sio kama wale waliowarudisha chini. Anaye kuvuta kukushusha chini lazima yeye awe chini kwanza lakini wewe hauetaenda chini kwa jina la Yesu, sema nakataa kurudishwa chini na wanadamu, wachawi ,wasoma nyota, mashetani nakataa kurudishwa chini kwa jina la Yesu.
Kuna baadi ya watu wamewekewa magonjwa na watu ili wanataka wewe urudi chini na kama jambo hulifahamu lipime kwa wakati na muda, na mambo yote ya shetani yana muda mfupi tu kila kilichotengenezwa na wanadamu kina mwisho wake hatakama haupendwi na unapigwa vita na ndugu au rafiki zako au wafanyakazi wako. Biblia imeandikwa tutamiliki milango ya adui zetu, Mungu ni wa ajabu Yule mtu unaye mchukia ndiye anamweka mlangoni na anaweza kuficha muujiza wako ndani ya mtu unaye mchukia. Modekai yupo mlangoni waziri mkuu Hamani anapita ameamuru watu wote wainame anapopita. Na mfalme alikuwa ana mungu wake na alikua anaabudu mizimu kila mwaka miezi mitatu alikuwa anaabuddu mwenyewe bila mkewe wala mtu yeyote na haman akaongea akaandika waraka wa kuharibu akamwambia mfalme kuna kabila moja hapa naomba utoe amri wauliwe na akaweka ule muda mfalme alikuwa anaabudu mizimu na mfalme akampa Yule mbaya na pete yake akaandika siku Fulani (wakati mfalme alikuwa anaabudu mizimu yakee) akaitoa ikasambazwa ili wayahudi wauwawe. Basi haman akaachiwa ikulu na wayahudi walipousoma waraka wa kifo,  ’’ nakutaarifu kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, usifurahi ee adui yangu ninapo anguka nitainuka tena, mabaya hayata nitapata tena’’. Wayahudi walipo uona waraka wakamlilia mfalme ambaye hakuwepo imekuwaje lakini nakutaarifu kuachwa na watu sio kuachwa na Mungu usiogope wakikuambia naacha kukusaidia mwambie acha usiogope Mungu tunaye mtumikia anaweza kutuwezesha.
Waraka ukaandaliwa na anayetaka kukuua atakufa kabla yako, Baadae kumbe mfalme huyu bila kujua kumbe mke wake yeye ni myahudi na modekai naye alikuwa ni myahudi alikwenda kumwambia Esta unataarifa waraka wa kuwaua wayahudi na esta akasema mfalme amekwisha kuingia kuabudu na kwa desturi hairuhusiwi kuingia hukoesta akamwambia siwezi kuwasaidia na Modekai akamwambia usipowaokoa wayahudi kwa njia hii Mungu atawasaidia kwa njia nyingine na wewe pia usiposaidiwa na mtu umtegemeaye, Mungu atakusaidia na mtu mwingine. Baadae esta akawaambia fungeni siku tatu na mimi nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria na wakati huo amri inaendelea kuwepo na inawezekana wewe kuna mpango umewekwa juu yako kukuangamiza na wewe huujui unatakiwa useme mimi sio kama wale. Modekai akamwambia esta usipotuokoa wewe Mungu atatuokoa lakini wewe utaangamizwa na familia yako ‘ kuna mambo hayatakiwi kubadilika na sisi lazima injili isambae Tanzania nzima na kila mtaa usikiee majeshi majeshi mlokole asiye kata tamaa’ sasa esta akawaambia natakam niingie kwa mfalme kinyume cha sheria na wayahudi hawajui nini. Kila mtamgo ulio andaliwa na adui zangu nauangamiza kwa jina la Yesu mpango wa magonjwa mpango wa ajali mahali popote nauteketeza kwa jina la Yesu Amen.
Mfalme alivyo mwona Esta akamuuliza nini esta akamwambia uache maombi yako ya kuabudu mizimu uje nikuandalie chakula mfalme akatoka ndani akakaa na esta ” ukitaka kufungua moyo wa mtu mpe chakula kizuri awe Rp au Ms wewe mpe chakula” sasa akamwambia njoo nikuandalie chakula na mfalme akala akashiba na akamwambia naomba na kesho nikuandalie chakula lakini safari hii naomba na waziri wako haman nayeye aje kwenye chakula hiki watatu tu na biblia inasema haman alienda kuwaambia rafiki zake leo mimi ninakwenda kula kwa mfalme na mkewe maana yake Mungu akitaka kuwaangamiza adui zako anaanza kuwasogeza polepole na mwisho wao ni aibu wakati ule waraka wa kifu unatembea wayahudi walikuwa hawajui kuna mpango wa kuwakomboa unaendelea maana yake wakati wewe hujui shuda yako itaisha lini jua kuna mpango wa kukutoa kwenye tabu hiyo unaendelea.
 Basi Esta wakati akila chakula na haman na mfalme Esta akamwambia kuna mpando umeandaliwa wa mimi niuawe na tarehe imeandaliwa na mfalme akamuuliza ninani huyo ndipo akamwambia ni huyu haman na kwa hasira akaanza kutembea kwenye bustani na leo mfalme Yesu anatembea anaangalia. Na haman akaamua kumwangukia Esta miguun mwake na walewale walio panga mabaya juu yako wale watakusujudia kwa jina la Yesu maana yake shauri la  mtu mbaya huwa linageuka kuwa kitanzi kwa jina la Yesu. Yaleyale mlio nifanyia yawe kitanzi kwa jina la Yesu. Mfalme aliporudi esta akamwambia na Yule modekai ni mjomba wangu na nyumba ya nane haman amemuandalia msalaba wa kumsulubushia ndipo mfalme akaamuru akasulubiwe yeye mwenyewe na leo kwa jina la Yesu ule msalaba ulioandaliwa juu yangu uwasulubishe wao kwa jina la Yesu. Ndipo mfalme akaandika waraka mwingine wa kuwaruhusu wayahudi kuwa atakaye kuja kuwaua wamuue wao wenyewe na sisi tumeruhusiwa kuwasambaratisha waliojipanga kutuua kwa jina ya Yesu. Barua ikaandikwa na tareheh ilipofika wale maadui hawajui wakaenda na kuna waraka unasema vita sio vyenu vita ni vya Bwana na wao watataja magari na farasi sisi tuna mkono wa Bwana kwao kuna mkono wa wanadamu sisi tuna mkono wa Bwana wayahudi walipokwisha kujiandaa walijua kuwa wao sio kama wale na walisimama kupigana. Maisha yamejaa watu wabaya wenye nia ya kukurudisha chini na kukufanya uumie moyo usiogope. Sema nakataa aibu kwa jina la Yesu. Tumepokea waraka mimi ni rungu la Bwana na silaha zake za vita jeshi lijapo jipanga kupigana nami moyo wangu hauta ogopa Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu ni mwogope nani ikiwa Bwana yuko upande wetu ni nani aliye juu yetu kama vile mji wa Yerusalemu ulivyozungukwa na milima ndivyo Bwana alivyo wazunguka watu watakatifu wake. MIMI SIO KAMA WALE WALIOANGUSHWA NA KUONEWA KWA JINA YESU.
majeshi ya Bwana ndani ya bonde la kukata maneno
MAOMBI:
Katika jina la Yesu nawarudishia wao aliye andaa niharibu mimba namrudishia yeye aliye andaa mabaya imride yeye alieandaaa mikosi imrudie yeye mabaya yote yalioandaliwa nawarudishia wao na familia zao kwa jina la Yesu nawarudishia wao mauti iliyo andaliwa juu yangu nairudisha kwao kwa jina la Yesu mimi ni rungu la Bwana na silaha za Bwana katika vita nawafyeka kwa jina la yesu waliopanga vita name nawaponda kwa jina la Yesu  wachawi walioniloga kwenye kazi yangu nawafyeka kwa jina la Yesu nawateketeza kwa moto waroho Mtakatifu nawafyeka kwa jina Yesu walionitengezea mikosi na balaa nawa fyeka kwa jina la Yesu mimi sio kama wale.
Kwa jina la Yesu kuna mtu mahali aliyeandaa ubaya kwaajili yangu na familia yangu na familia yangu na kazi ninaamuru kuanzia sasa namfyeka aliyeandaa mabaya juu yangu aliye andaa mabaya juu ya kazi yangu namfyeka kwa jina la Yesu aliyeandaa juu ya ndoa yangu, kazi, masomo, ajali juu yangu na familia yangu namfyeka kwa jina la Yesu waliotega mitego naamuru kuanzia sasa mabaya yote yawapate wao kwa jina la Yesu. Imeandikwa Moto wa Bwana ni moto ulao naachilia moto uwale maadui wote kwa jina la Yesu
Wapo wanajua utakufa waambiee wewe hujafa kwa jina la Yesu tarehe ya leo ninaagiza kuanzia sasa kila aliyepanga mabaya kwaajili yako mabaya hayo yampate yeye na familia yake kwa jina la Yesu na kila aliyeandaa matatizo na aibu juu yako aibu hiyo haitakupata wewe itawapata wale walioiandaa kwa jina la Yesu na wanaotaka ufukuzwe kazi lakini wafuzwe wao kwa jina la Yesu. SEMA NIMESHINDAA AMEN. WEWE SIO KAMA WALE WALIOZOEA VYA KUNYONGA VYA KUCHINJA HAWAWEZI LAKINI WEWE UMESHINDA KWA DAMU YA MWANA KONDOO, MABAYA HAYATAKUPATA WEWE WALA TAUNI HAITAKUPATA WEWE.

Sunday, June 15, 2014

MIMI SIO KAMA WALE.IBADA YA JUMAPILI TAREHE 15-06-2014

SOMO: MIMI SIYO KAMA WALE


mchungaji kiongozi Josephat Gwajima
NA MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA
Utangulizi
Zaburi 118: 1-29 (sitakufa bali nitaishi ili niyasimulie matendo ya Bwana)
I.                    Somo
Maandiko ya msingi  Luka 4:14- 24, Daniel 5:2 -26
Bwana Yesu siku moja alikwenda kwenye sinagogi mahali alipozaliwa na pale alipewa chuo cha nabii Isaya ili asome na aliposema “ Roho wa bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta,  aliposema maneno haya yametimia leo wayahudi walikasirika sana wakamtoa Yesu ili wamtupe kwenye ukingo wa mlima na kumwua. Wayahudi walikuwa wamewatupa watu wengi kwenye ukingo lakini Yesu alipofika pale ukingoni alipita kataikati yao kwa maana yeye siyo kama wale ambao walikuwa wakitupwa. Hii inatufundisha kuwa hata wewe mtu uliyeokoka huwezi kupata madhara ya maadui zako kwa maana mtu aliyeokoka ni tofauti na wengine, kwa hiyo uchawi, mitego na majungu ya adui zako  hayana nguvu juu yako kwa jina la Yesu.
Leo tunawatangazia adui zetu wote kwamba yale waliyowafanyia wengine hawawezi kutufanyia kwa maana  sisi siyo kama wale kwa hiyo  mambo yao hayawezi kutupata kwa jina la Yesu. Sisi  walokole wa kizazi cha sasa siyo kama wale walokole wa kale walipopigwa shavu moja wakageuza na lingine, waliponyang’anywa kanzu wakatoa na Joho sisi ni watu tofauti tumetumwa kutenda na kutimiza kusudi la Mungu mpaka ulimwengu mzima wajue saa ya Ufufuo na Uzima, kwa hiyo hakuna wa kutuzuia hata kama wamedondosha na kukatisha tamaa wengi lakini sisi siyo kama wale , sisi tunazidi kusonga mbele kwa jina la Yesu.
mchungaji kiongozi kazini
Wayahudi waliposikia Bwana Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu walifadhaika sana kwa maana walijua maana ya Roho wa Bwana kuwa juu ya mtu. Roho wa bwana na anapokuwa juu ya mtu , mtu Yule anakuwa na uwezo mkubwa wa kutenda lolote kama ilivyoandikwa Roho wa Bwana akamjia Samson naye akawaua wafilist maelfu, Imeandikwa tena roho wa bwana aliopokuwa juu ya Daud alimwua Goliath kwa hiyo aliposema hivyo walisema huyu naye atapiga mtu . Vile vile aliposema Bwana amenitia mafuta walitafakari kuwa watu wanaotakiwa kutiwa mafuta ni Nabii, Mfalme, Kuhani na Vyombo vya Hekalu. Kwa hiyo waliogopa kwamba mafuta yale labda anataka kuwa mfalme , au nabii kwa hiyo wakaona shaka na kuamua kumtupa ukingoni ili wamwuue na kusudi la mafuta yale lisitimie lakini Yesu alipita katikati yao. Leo nakutangazia mtu uliyeokoka mabaya waliokuandalia adui zako hayatatimia lakini kusudi la Mungu litatimia kwako kwa jina la Yesu.
Vyombo vya hekalu huwa havichezewi kwa maana vimetiwa mafuta, imeandikwa kwenye Daniel 5:2 -26 mfalmwe wa Babeli alipotumia vyombo vya hekalu kwa ajili ya kunywea kwenye sherehe Mungu alikasirika na kumwandikia maneno yafuatayo kwenye ukuta MENE MENE TEKELI NA PERESI, maana yake ufalme wako umepimwa na kuonekana umepungua kwa hiyo amepewa mwenzako.  Kwa hiyo mtu uliyeokoka ni chombo cha hekalu na yeyote anayekuchezea anakatiliwa mbali na wengine wanachukua mahali pao kwa jina la Yesu. Tunawatangazia hata viongozi wa Tanzania wanaowachezea watumishi wa Mungu kuwa ufalme wao umepimwa na kuonekana umepungua kwa hiyo watapewa wenzao.
Wayahudi walifadhaika pia Yesu aliposema kuwa nimetiwa mafuta kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. wayahudi walikasirika sana kwa maana ndani ya hekalu kulikuwa na watu ambao wamewafunga watu kwenye magereza ya kiroho yaani kwemye magonjwa, balaa, mikosi umasikini nakadhalika. Kwa sababu  tabia za shetani ni kuwafunga watu  bila kuwaachia kwenye magereza yake kama ilivyoandikwa  Isaya 14:17-18, Matendo 27:42 .  kwa hiyo shetani na wakala wake walikasirika sana waliposikia Yesu anataka kuwafungua watu kutoka kwenye magereza ya mateso. Mungu naye mpango wake ni kuwaweka huru wafungwa kama ilivyoandikwa kwenye  Yeremia 33 : 7, Zaburi 68:6, Ezekiel 16:53 Hosea 6:11,Nami kama mtumishi wa Mungu leo nawatangazia wafungwa wote kufunguliwa kwao, wafungwa wa magonjwa, wafungwa wa balaa, wafungwa wa madeni, wafungwa wa umasikini, wote nawatangazia uhuru leo kwa jina la Yesu.
Wayahudi walifadhaika pia Yesu aliposema kuwafanya vipovu wapate kuona tena, wayahudi walikuwa wamewatia upofu watu wengi ili wafuate desturi za mafarisayo bila kuona hatima yao.kwa hiyo  Yesu alipotangaza kuwafungua vipofu walikasirika sana kwa maana walijua udhalimu wao utadhihirika mbele za watu . Nami mtumishi wa Mungu nawatangazia vipofu wa kiroho waone tena , naondoa kila utando ulioweka kwenye macho ya watu ili wasione kwa jina la Yesu. Nawatangazia Watanzania wote waliokuwa wametiwa upofu hata wasijue kinachoendelea kwenye nchi yao naamuru waone tena na wajua hatima ya nchi yao kwa jina la Yesu.
Wayahudi walifadhaika pia Yesu aliposema nimekuja kuwaweka huru watu waliosetwa, maana desturi ya mafarisayo ilikuwa kuwaseta (kuwagandamiza) watu na kuwaweka chini ili wao wawe juu.
Nami mtumishi wa Mungu nawatangazia kuinuliwa watu wote waliogandamizwa na magonjwa, umasikini, madeni kwa jina la Yesu.
Wayahudi walikasirika aliposema kuwa amekuja kuutangaza mwaka wa Bwana, kwa maana wayahudi walikuwa na mwaka wa maachilio lakini walikuwa hawaachilie kama ilivyo .kwa hiyo Yesu aliposema kutangaza maachilio ya wale wakosaji walikasirika sana. Nami mtumishi wa Mungu nawatangazia msamaha  watu wote waliofungwa kwa sababu ya shida zao kwa jina la Yesu.
maelfu wakiwa ndani ya bonde la kukata maneno
II.                  Ukiri
Kwa jina la Yesu , Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema,kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kuutangaza mwaka wa bwana uliokubaliwa.
III.                Maombi
Kwa damu ya Yesu najitakasa, Bwana naomba upako wa kufanya vita dhidi ya wale waliotaka nitumbukie kwenye mashimo ya uharibifu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nawateka na kuwatumbukiza wao kwenye mashimo waliyoyaandaa kwa ajili yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naamuru mtu yeyote aliyeandaa shimo la mauti, magonjwa ajali na mikosi  atumbikie mwenyewe kwa jina la Yesu.
 Imeandikwa kila achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe , naamuru mashimo yote waliochimba adui zangu watumbukie wenyewe kwa jina la Yesu. Ninakataa kutumbikia kwenye shimo waliloliandaa kwa ajili yangu au watoto wangu kwa jina la Yesu, nawatangazia adui zangu kuwa  mimi siyo kama wale waliofanikiwa kuwatumbukiza, nakataa kutumbukia kwenye shimo la magonjwa, balaa, mikosi  umasikini na mauti, nakataa kuangamia nakataa kuteketea kwa mitego na mashimo yao kwa jina la Yesu.
Imeandikwa kila silaha itakayofanyika juu yangu haitofanikiwa, Katika jina la Yesu nawasukumia nyie kwenye Mashimo ya mauti mliyoyachimba, naamuru silaha zote za maangamizi mlizonitengeneza kwenye ulimwengu wa roho ziwanase wenyewe kwa jina la Yesu. Imeandikwa sitakufa bali nitaishi nami niyasimulie matendo ya Mungu,  nakataa kufa kwa ajali, magonjwa kuvamiwa au kunyweshwa sumu kwa jina la Yesu. Naamuru mashimo yote ya mauti yaliyotengezwa kwa ajili yangu yawameze adui zangu kwa jina la Yesu.
                                           ‘’AMEN’’
Sunday, June 8, 2014

MAKUHANI WA KICHAWI WATEKETEA NA KUNYONGWA KABISA NA MAHALI PAO HAPAJAONEKANA TENA.


IBADA YA TAREHE 08_06_2014
Kuwaangamiza Makuhani wa Kichawi
 Na Mchungaji Josephat Gwajima
Utangulizi
Zaburi 116:1-19

Mambo muhimu yanayoambatana na madhabahu ni
Madhabahu, Kafara ya madhabahu, kuhani wa madhabahu, Mungu wa madhabahu na nguvu ya madhabahu.Utaona kwenye biblia watu wengi wa  Mungu mfano Ibrahimu, Nuhu na Yakobo walitengeneza madhabahu ili wapate kukutana na Mungu. Eliya alipoitengeneza madhabahu ya Yehova iliyokuwa imevunjika , Eliya alikuwa  kuhani wa madhabahu na ng’ombe aliyemchinja alikuwa kafara ya madhabahu na moto uliotoka madhabahuni ndiyo nguvu ya madhabahu na Mungu wa madhabahu alikuwa Yehova.  Hivyo Mungu hawezi kutenda kazi isipokuwa kwa kupitia watumishi wake manabii, wachungaji, wainjilist, mitume.  Shetani naye vile vile hawezi kutenda kazi mwenyewe kwa maana yeye ni roho kwa hiyo lazima atumie watumishi wake wachawi , waganga, wasoma nyota , wafuga majini , watabiri na madarueshi.
Madhabahu ni daraja au kiunganishi kutoka ulimwengu wa roho kwenda ulimwengu wa mwili au kutoka ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa  roho. Na kuhani anapokuwa madhabahuni  anabeba vitu kutoka ulimwengu wa roho na kuvileta ulimwengu wa mwili kwa watu. Hata bwana Yesu alipokuwa  msalabani kalvari alifanyika kafara/sadaka na damu yake ilipomwagika pale kalvari inaendelea kunena hata sasa kwa hiyo kalvari ikafanyika madhabahu  ya wokovu. Kwa hiyo kila damu inayomwagwa huwa inanena maana imeandikwa na damu ya Yesu kristo mjumbe wa agano jipya inenayo mema kuliko damu ya Abili ineneayo kisasi. Hii inatudhihirishia kuwa katika dunia hii zipo kafara nyingi za damu  zinazotolewa na wachawi lakini  tunaposema damu ya Yesu inaharibu kafara zote.
Utaona kwenye historia sehemu zote ambazo ukristo ulianzia kwa sasa sehemu hizo ndiyo makao ya shetani, kwa mfano bustani ya Eden Mungu alipokuwa anatembea wakati   wa jua kupunga kwa sasa  mahali pale  ndiyo Iraq ya sasa yaani ni ngome ya Uislam. Dameski mtume Paulo alipokuwa anaenda kuwakamata walokole safi kwa sasa mahali pale kunaitwa Siryia yaani nchi ya kiislam .  Ufunuo 1:2-6, utaona mahalii ambapo kulikuwa na makanisa saba ambayo mtume Paul aliwaandikia waraka kwa sasa mahali pale panaitwa Uturuki yaani nchi ya kiislam. Sasa unaweza kujiuliza kitu gani kilitokea mpaka mahali patakatifu kukageuzwa kuwa ngome za majini na Uislaam. Hii  ni kwa sababu shetani alifanya  ya hila ya kuwainua watawala ambao ni makuhani wake ili watende kazi  na hatimaye watokomeze ukiristo na ushetani (uislaam) Ukaimarika. Uislaam unaendana na ushetani kwa maana imeandikwa  kila Roho isiyokiri kwamba Yesu Kristo ni bwana haitokani na Mungu  kwa hiyo maeneo yote yanayoongozwa na uislaam ni ngome za kishetani. 
Utaona hata mahali pale Yesu alipozaliwa Bethelehem na kupelekwa Misri ili asiuawe na Herode na huo ulikuwa unabii ya kuwa wakati wa mwisho injili ya uamsho ya kuokoa ulimwengu mzima dunia itaanzia Africa, lakini sasa utajiuliza mahali pale ambapo Yesu alillewa na sasa imekuwa nchi ya kishetani (Kiislam). Utaona pia mahali alipozaliwa Yesu Bethelehem kwa sasa mahali pale ni nchi ya Waparestina yaani waislam. Yote haya yalitokea kwa sababu shetani aliyateka maeneo hayo na kuyatawala kwa kujenga madhabahu zake na kuwaweka makuhani wake. Utaona  pia rais  wa Uingereza , King James ndiye alitafsiri kitabu cha King James version , hii ina maana kuwa nchi yote ilikuwa chini ya ukristo lakini sasa shetani anatawala mpaka kuna ndoa za  jinsia moja pale. Misri  pia ilikuwa nchi ya kikristo lakini alipoingia rais mmoja kuhani wa kishetani alitoa amri kuwa hakuna kukarabati wala kujenga kanisa kwa hiyo makanisa mengi yakaharibika na kuisha wakati huo misikiti ikaongezeka kila mahali.
Lakini  tunaamini na kutumaini  kwamba ukristo ni dini ya kurudisha  kama Mungu wetu alivyo Mungu wa kurudisha kwa mfano aliwarudisha wana wa Israel kutoka utumwani Misri , aliwarudisha wayahudi kutoka utumwani Babel na alimrudisha Yesu kutoka Misri  alipofariki mfalme Herode. Kwa hiyo maeneo yote yaliyotekwa na shetani yatarudishwa kwa jina la Yesu na kila kitu kilichotekwa na kuibiwa kwenye maisha yetu leo kinarudishwa kwa jina la Yesu.
Shetani alifanikiwa kuyateka maeneo matakatifu na kuyageuza kuwa ngome zake kwa kuwatumia makuhani wake yaani wachawi na wasoma nyota. Hata leo kwenye maisha yako inawezekana kuna makuhani wa kishetani waliotumwa kuharibu maisha yako, lakini leo tunaamuru moto kutoka mbinguni na kuwala wote kama Eliya alivyoamuru moto kutoka mbinguni ukawala wale wajumbe hamsini walitumwa na mfalme ili wamkamate.
Ili kazi ya Mungu iende vizuri lazima wawepo makuhani wa Mungu ili wanapozungumza ni kama Mungu amezungumza, wanapobariki ni kama Mungu kabariki. Shetani naye anatenda kazi kupitia makuhani wake yaani wachawi , waganga nakadhalika. Kwa mfano mtu anaweza kuwa anamchukia mtu na akaamua kwenda kwa kuhani wa shetani yaani mganga na kumwambia nitengenezee mambo na mtu Fulani aharibikiwe kwa hiyo kuhani anatuma mashetani na yule mtu matatizo yanampata  Matendo 13:6-8
1krintho 4:20, Ufalme wa Mungu hauwi katika maneno bali unadhihirishwa katika nguvu, kwa hiyo  leo tunatumia nguvu ya jina la damu ya Yesu kuwaharibu makuhani wa kishetani na baada ya hapo maisha yetu yataenda vizuri .Shetani ana namna mbili ya kumshambulia  mtu Anaweza kumshambulia mtu akiwa nje ya mtu Zekaria 3:1-4, 1thesalonike 2:19, Anaweza kutenda kazi akiwa ndani ya  mtu yaani kumpagaa. .
Maombi
 Kwa damu ya Yesu ewe baba Mungu naomba msahaha kwa jambo lolote nililotenda likamfanya shetani anishambulie. Kwa jina la Yesu Nafunga milango yote ambayo shetani alikuwa anatumia kuja kinishambulia , nafunga milango ya hasira ,kiburi, laana za ukoo kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu namteketeza kila kuhani wa giza anayefanya vita na maisha yangu, nawafyeka mashetani wote  na wakala wa laana zote kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu mtu yeyote katika familia yetu anayejihusisha na uchawi  leo namfyeka kwa jina la Yesu. Mtu yeyote anayefanya uchawi kwenye maisha yangu namfyeka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mtu yeyote kwenye familia  yangu anayetumiwa na shetani kunileta magonjwa , balaa au mikosi leo namfyeka kwa jina la Yesu. Imeandikwa mimi ni rungu la bwana kwa hiyo natangaza leo mtu yeyote aliyetuma mashetani  wa ,aibi, umasikini namvunja kwa jina la Yesu .  Naharibu kazi ya kuhani mwanamke, Mtoto, kijana kwa jina la Yesu . Nabomoa madhabahu zote zilizojengwa ili kuharibu biashara yangu, kazi  yangu ,watoto wangu .Imeandikwa kila silaha itakayofanyika juu yangu haitofanikiwa, kwa jina la Yesu sila ya mauti, ajali, kukataliwa kushindwa hazitofanikiwa zote kwenye maisha yangu kwa jina Yesu.
Kwa damu ya Yesu leo nawazunguka watu wote wanaonihusu ili wasishambuliwe na nguvu za giza ili  kila jini aliyetumwa kuniharibia mipango yangu  kupitia watu  hao asipate mlango kwa jina la Yesu. Imeandikwa hakika hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Yakobo nami nakataa kufa kwa jina la Yesu Imeandikwa sitakufa bali nitaishi nakataa kufa  kwa magonjwa, ajali au sumu  kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu kila mtu aliyepanga vita juu yangu namshinda kwa jina la Yesu, aliyepanga vita ya uchawi au akilia namfyeka kwa damu ya Yesu. Natwaa mamlaka ya kuharibu nguvu na uwezo wa giza kwa jina la Yesu. Imeandikwa hivyo Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lipitalo majina yote kwa jina la Yesu nawateka nyara makuhani wote wa giza na majeshi yao nawaponda kwa jionala yesu. Nawateketeza watu wenye nia mbaya na taifa letu la Tanzania naziharibu madhabahu zao na kafara zao naziharibu kwa damu ya Yesu. Kila kuhani wa ibilisi aliyetumwa kusimama kwenye taifa la tanzania leo natumwa moto ikilu, kwenye bunge na baraza la mawazirin na kumteketeza kwa jina la Yesu. Kila nguzo za ufalme wa giza leo tunaziharibu kwa jina la Yesiu. Moyo wa kishetani waliovaa na nia zao leo tunazipurura kwa jina la Yesu. Imeandikwa Mungu wetu na Mungu wa vita kwa jina la Yesu leo natangaza vita katika ulimwengu wa roho na kuwafuata majeshi yote ya giza. Imeandkiwa amelaaniwa kila mtu hauzuiaye upanga wake kumwaga damu kwa jina la Yesu leo nautoa upanga Alani na kuwafyeka wachawi, mapepo mizumu kwa jina la Yesu.
Kila kuhani aliyetumiwa kuharibu maisha yangu namtekeketza  imeandikwa kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, silaha ya balaa, silaha ya magonjwa, ajali, mauti hazitafanikiwa kwa jina la Yesu , leo nimeshindana na nimepenya  na kuingia katika Baraka zangu kwa jina la Yesu.
        AMEEN..